×

Všeobecné obchodné podmienky

I.

 Všeobecné ustanovenia

 

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy pre kúpne zmluvy uzatvárané elektronicky na diaľku.

 

2. Predávajúcim je spoločnosť:

INTERIERSKLO  s.r.o.

sídlo: Rényská 4209/2, 929 01 Dunajská Streda

IČO: 45 904 898                   

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, odd.: Sro, vl.č.: 26415/T

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s.

Číslo účtu: 4015827877

IBAN: SK22 7500 0000 0040 1582 7877

e-mailová adresa: info@sprchovekuty.eu

(ďalej len „predávajúci“)

 

3. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba spotrebiteľ, alebo podnikateľ, ktorý odoslal elektronickú objednávku spracovanú systémom predávajúceho.

 

3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaná elektronická objednávka prostredníctvom webovej stránky predávajúceho alebo odoslaná e-mailom na e-mailovú adresu predávajúceho.  

 

4. Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria vo svojom aktuálnom znení neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

 

5. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria osobitnú písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia osobitnej písomnej kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

6. Kupujúci má možnosť spolu s objednávkou tovaru objednať si v internetovom obchode predávajúceho aj služby súvisiace s dodaním tovaru, a to zameranie, montáž a technickú konzultáciu. Na poskytovanie služieb súvisiacich s dodaním tovaru sa primerane vzťahujú tieto všeobecné obchodné podmienky.

 

II.

Objednávka tovaru

 

1. Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom webovej stránky predávajúceho alebo e-mailom na e-mailovej adrese predávajúceho.

 

2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom alebo pri realizácii ( odoslaní ) objednávky.

 

3. Prijatie objednávky predávajúcim bude potvrdené e-mailom na adresu zadanú kupujúcim do 48 hodín počas pracovných dní. Na uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky. Predávajúci zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru.

 

4. Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), požiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade, že overenie nie je úspešné, predávajúci považuje objednávku za neplatnú.

 

5. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza e-mailovým akceptovaním objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

 

III.

Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

 

1. Predávajúci je povinný:

a) dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal podmienky stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch SR,

c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (záručný list, dodací list, daňový doklad).

 

2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny tovaru od kupujúceho.

 

3. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu, je predávajúci oprávnený zrušiť objednávku alebo ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 10 dní odo dňa zrušenia objednávky alebo od odstúpenia kupujúceho na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

 

4. Kupujúci je povinný:

a) prevziať objednaný a dodaný tovar,

b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej

osoby.

IV.

Dodanie tovaru

 

1. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu do 5 pracovných dní, ak ide o tovar, ktorý sa nachádza na sklade predávajúceho. Ak tovar sa nenachádza na sklade predávajúceho, dodacia lehota bude oznámená kupujúcemu dodatočne. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku.

 

2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste a v časovom rozsahu, ktoré je dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru.

 

3. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto a v časovom rozsahu dohodnutému v kúpnej zmluve, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na dohodnuté miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.

 

4. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na dohodnutom mieste a v časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí dohodnutého časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na miesto.

 

5. Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru , alebo v prípade ak zásielka nie je kompletná (nižší počet kusov tovaru, resp. chýba objednaný tovar) je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

 

6. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode

1. tohto článku týchto všeobecných obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 10 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.

 

V.

Platobné podmienky

 

1. Kúpna cena za tovar je určená na základe platnej cenovej ponuky predávajúceho zverejnenej v elektronickej podobe na internetovej stránke predávajúceho (ďalej ako „kúpna cena“).

 

2. Náklady spojené s prepravou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a znáša ich kupujúci, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

 

3. Za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

 

4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy.

 

5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu v lehote podľa kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný zabezpečiť prepravu tovaru, resp. je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.

 

VI.

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 

1. Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho.

 

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

VII.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto lehoty.

 

2. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

 

4.  Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. Odporúča sa tovar poistiť. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

 

5. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu tieto platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pričom tým nie je dotknuté právo zmluvných strán dohodnúť sa na inom spôsobe platby. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je doručený vrátený tovar.

 

6. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

7. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

 

8. Ustanovenia tohto článku týchto všeobecných obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

 

VIII.

Zodpovednosť za vady

 

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar v čase jeho prevzatia kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru počas záručnej doby.

 

2. Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Pri výrobkoch (tovar) s minimálnym dátumom trvanlivosti je záručná doba platná do tohto dátumu.

 

3. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u predávajúceho v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

 

4. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vadu na tovare bez zbytočného odkladu po jej zistení.

 

5. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť práva zo zodpovednosti za vady u predávajúceho. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru môže kupujúci uplatniť tak, že doručí reklamovaný tovar zabalený spolu s reklamáciou a dokladom o kúpe tovaru (faktúra) na adresu sídla predávajúceho. Kupujúci je povinný v reklamácii uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru a uviesť požadovaný druh nároku, ktorý si na základe vady uplatňuje.

 

6. Reklamačné konanie sa začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie reklamovaného tovaru;

b) oznámenie o uplatnení reklamácie;

c) doručenie kópie dokladu o kúpe tovaru (faktúra);

d) prípadne doručenie záručného listu, ak bol vystavený.

 

7. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

8. Ak ide síce o odstrániteľné vady, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať, kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Za opakovaný výskyt vady sa považuje rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná a opätovne sa vyskytla. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

 

9. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

10. Predávajúci je povinný na základe rozhodnutia kupujúceho o tom, ktoré z práv zo záruky uplatňuje, určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie a následne reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

11. Po vybavení reklamácie predávajúci informuje kupujúceho formou elektronickej pošty alebo doporučenou poštou o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

12. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

 

13. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

a) ak kupujúci neuplatnil svoje právo zo zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby,

b) ak vada tovaru vznikla v dôsledku mechanického alebo iného poškodenia tovaru kupujúcim,

c) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

d) ak vada tovaru vznikla nesprávnym používaním tovaru, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,

e) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

f) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

g) ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú bezodkladne neoznámil predávajúcemu; neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim.

 

14. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky:  http://www.mhsr.sk/zoznamsubjektovalternativnehorieseniaspotrebitelskychsporov/146987s, pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 

IX.

Záverečné ustanovenia

 

1. Na vzťahy neupravené týmito všeobecne obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona o elektronickom obchode a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 

2. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

 

3. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že

sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich

obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.


 [TP1]odkaz na formulárVšeobecné obchodné podmienky

 

I.

 Všeobecné ustanovenia

 

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy pre kúpne zmluvy uzatvárané elektronicky na diaľku.

 

2. Predávajúcim je spoločnosť:

INTERIERSKLO  s.r.o.

sídlo: Rényská 4209/2, 929 01 Dunajská Streda

IČO: 45 904 898                   

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, odd.: Sro, vl.č.: 26415/T

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s.

Číslo účtu: 4015827877

IBAN: SK22 7500 0000 0040 1582 7877

e-mailová adresa: info@sprchovekuty.eu

(ďalej len „predávajúci“)

 

3. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba spotrebiteľ, alebo podnikateľ, ktorý odoslal elektronickú objednávku spracovanú systémom predávajúceho.

 

3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaná elektronická objednávka prostredníctvom webovej stránky predávajúceho alebo odoslaná e-mailom na e-mailovú adresu predávajúceho.  

 

4. Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria vo svojom aktuálnom znení neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

 

5. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria osobitnú písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia osobitnej písomnej kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

6. Kupujúci má možnosť spolu s objednávkou tovaru objednať si v internetovom obchode predávajúceho aj služby súvisiace s dodaním tovaru, a to zameranie, montáž a technickú konzultáciu. Na poskytovanie služieb súvisiacich s dodaním tovaru sa primerane vzťahujú tieto všeobecné obchodné podmienky.

 

II.

Objednávka tovaru

 

1. Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom webovej stránky predávajúceho alebo e-mailom na e-mailovej adrese predávajúceho.

 

2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom alebo pri realizácii ( odoslaní ) objednávky.

 

3. Prijatie objednávky predávajúcim bude potvrdené e-mailom na adresu zadanú kupujúcim do 48 hodín počas pracovných dní. Na uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky. Predávajúci zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru.

 

4. Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), požiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade, že overenie nie je úspešné, predávajúci považuje objednávku za neplatnú.

 

5. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza e-mailovým akceptovaním objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

 

III.

Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

 

1. Predávajúci je povinný:

a) dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal podmienky stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch SR,

c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (záručný list, dodací list, daňový doklad).

 

2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny tovaru od kupujúceho.

 

3. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu, je predávajúci oprávnený zrušiť objednávku alebo ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 10 dní odo dňa zrušenia objednávky alebo od odstúpenia kupujúceho na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

 

4. Kupujúci je povinný:

a) prevziať objednaný a dodaný tovar,

b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej

osoby.

 

IV.

Dodanie tovaru

 

1. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu do 5 pracovných dní, ak ide o tovar, ktorý sa nachádza na sklade predávajúceho. Ak tovar sa nenachádza na sklade predávajúceho, dodacia lehota bude oznámená kupujúcemu dodatočne. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku.

 

2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste a v časovom rozsahu, ktoré je dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru.

 

3. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto a v časovom rozsahu dohodnutému v kúpnej zmluve, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na dohodnuté miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.

 

4. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na dohodnutom mieste a v časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí dohodnutého časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na miesto.

 

5. Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru , alebo v prípade ak zásielka nie je kompletná (nižší počet kusov tovaru, resp. chýba objednaný tovar) je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

 

6. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode

1. tohto článku týchto všeobecných obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 10 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.

 

V.

Platobné podmienky

 

1. Kúpna cena za tovar je určená na základe platnej cenovej ponuky predávajúceho zverejnenej v elektronickej podobe na internetovej stránke predávajúceho (ďalej ako „kúpna cena“).

 

2. Náklady spojené s prepravou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a znáša ich kupujúci, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

 

3. Za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

 

4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy.

 

5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu v lehote podľa kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný zabezpečiť prepravu tovaru, resp. je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.

 

VI.

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 

1. Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho.

 

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

VII.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto lehoty.

 

2. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu[TP1]  týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

 

4.  Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. Odporúča sa tovar poistiť. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

 

5. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu tieto platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pričom tým nie je dotknuté právo zmluvných strán dohodnúť sa na inom spôsobe platby. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je doručený vrátený tovar.

 

6. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

7. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

 

8. Ustanovenia tohto článku týchto všeobecných obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

 

VIII.

Zodpovednosť za vady

 

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar v čase jeho prevzatia kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru počas záručnej doby.

 

2. Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Pri výrobkoch (tovar) s minimálnym dátumom trvanlivosti je záručná doba platná do tohto dátumu.

 

3. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u predávajúceho v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

 

4. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vadu na tovare bez zbytočného odkladu po jej zistení.

 

5. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť práva zo zodpovednosti za vady u predávajúceho. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru môže kupujúci uplatniť tak, že doručí reklamovaný tovar zabalený spolu s reklamáciou a dokladom o kúpe tovaru (faktúra) na adresu sídla predávajúceho. Kupujúci je povinný v reklamácii uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru a uviesť požadovaný druh nároku, ktorý si na základe vady uplatňuje.

 

6. Reklamačné konanie sa začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie reklamovaného tovaru;

b) oznámenie o uplatnení reklamácie;

c) doručenie kópie dokladu o kúpe tovaru (faktúra);

d) prípadne doručenie záručného listu, ak bol vystavený.

 

7. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

8. Ak ide síce o odstrániteľné vady, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať, kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Za opakovaný výskyt vady sa považuje rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná a opätovne sa vyskytla. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

 

9. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

10. Predávajúci je povinný na základe rozhodnutia kupujúceho o tom, ktoré z práv zo záruky uplatňuje, určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie a následne reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

11. Po vybavení reklamácie predávajúci informuje kupujúceho formou elektronickej pošty alebo doporučenou poštou o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

12. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

 

13. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

a) ak kupujúci neuplatnil svoje právo zo zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby,

b) ak vada tovaru vznikla v dôsledku mechanického alebo iného poškodenia tovaru kupujúcim,

c) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

d) ak vada tovaru vznikla nesprávnym používaním tovaru, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,

e) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

f) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

g) ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú bezodkladne neoznámil predávajúcemu; neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim.

 

14. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky:  http://www.mhsr.sk/zoznamsubjektovalternativnehorieseniaspotrebitelskychsporov/146987s, pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 

IX.

Záverečné ustanovenia

 

1. Na vzťahy neupravené týmito všeobecne obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona o elektronickom obchode a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 

2. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

 

3. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že

sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich

obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.